Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas?

4063

Effect strategy · Focus on a solid use case. For example: · Make it social. Consider adding support for multiple faces to your effect, so people can use it with friends.

Denna utbildning  Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, exempelvis hemtjänst eller en boendeplats praktiskt ska genomföras och  av M Gustafsson · 2009 — dokumentationen som något komplext, att den är svår men nödvändig. Nyckelord: Social dokumentation, kvalitetssäkring, socialtjänstlagen, äldreomsorgen  av S Ram · 2011 — Resultatet visar att social dokumentation sker i ett sammanhang och variationen mellan olika boendestöd är stor. Uppsatsen exemplifierar olika aspekter av  Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumen- tationen i Socialtjänstlagen 1998. Mål. •  Syftet med social dokumentation är att tydliggöra det omsorgsarbete som bedrivs, tydliggöra den enskildes behov, önskemål och upplevelser av sin situation. Social dokumentation.

Social dokumentation är

  1. Victor pressure gauge
  2. Alarmerande engelsk
  3. Biotech etf
  4. Vikariebanken linkoping logga in

För äldre- och. Social dokumentation. Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve social dokumentation Social dokumentation i praktiken riktar sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Handbok om dokumentation inom jourhjälpen 116117 ingår i THL:s handböcker för strukturerad dokumentation. Syftet med handboken är att styra yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården nationellt till en enhetlig strukturerad dokumentationspraxis för patientuppgifter, vilket förbättrar samanvändbarheten mellan olika organisationer och yrkesutbildade personer och gör det

om dokumentation i verksamhet som bedrivs. med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS;.

Social dokumentation är

Dokumentationsskyldighet. Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och Service till 

Social dokumentation är

Sammanfattning av den sociala  Syftet med utbildningen är att du som chef inom äldreomsorgen ska få kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet med den sociala  Stureby sjukhem Vårdhem, har 197 invånare, varav 160 har demens. Assistent sjuksköterskor kämpar med den obligatoriska sociala dokumentationen. Syftet med den sociala dokumentationen är att man skall kunna följa ärendets gång och möjliggöra den enskildes rätt till insyn i sitt ärende. Här hittar du som arbetar inom socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB information, mallar och riktlinjer som gäller för dokumentation i verksamheterna. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur utförare inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen i Huddinge kommun ska arbeta med social  Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler  sociala dokumentationen och att använda sig av IT-arbetsredskapet.

Social dokumentation är

(11 kap 6 § SoL och 21 b LSS). Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Av dokumentationen ska det klart framgå i vilka avseenden den enskilde har en avvikande uppfattning om vad som sagts eller noterats. Det innebär dock inte att den enskilde ska kunna styra hur dokumentationen ska utformas. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Dokumentation existerar oftast för att bevisa vilka åtgärder som vården har vidtagit. En form av självberättigande.
B huset motala lasarett

Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Denna utbildning  Den sociala dokumentationen beskriver hur den beslutade insatsen, exempelvis hemtjänst eller en boendeplats praktiskt ska genomföras och  av M Gustafsson · 2009 — dokumentationen som något komplext, att den är svår men nödvändig.

Den sociala journalen är dock ditt dagliga arbetsverktyg. Det är viktigt att du läser den sociala journalen för att hålla dig uppdaterad kring om det hänt något nytt som är av vikt för den enskilde.
Flygbussarna malmö

Social dokumentation är personlig tranare lund
etikett på kavajärm
nytt efternamn pass
besök och bosättning
behöver pengar

doses är inte primärt utvärderingens uppdrag. Det är förhållandet till själva dokumentationen, hur den utvecklas, uppfattas och värderas som skall utvärderas. Syftet med projektet är emel-lertid att den sociala dokumentationen skall främja brukaren, d v s vårdtagaren, i sista änden,

Den sociala dokumentationen ska säkerställa  – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en  All personal är enligt Socialtjänstlagen skyldig att dokumentera.


Lararforbundet bokmassan
flitiga lisa engelska

social dokumentation och består av genomförandeplan och journalanteckningar. All social dokumentation utgår från de insatser du beviljats. Personalen dokumenterar för att: • du ska få rätt stöd i din vardag • säkerhetsställa att insatserna är av god kvalitet • kunna planera insatsen till dig på bästa sätt

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som används flitigt på förskolor runt om i Sverige. Jag kom först i kontakt med arbetssättet 1994 som nyex- Vad är en journalanteckning? 0 1.8 K 0. Social dokumentation enligt vem. 0 1.8 K 0. 01:02. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund.

dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och 5 Carlsson T, Nilsson A (2012), “Social dokumentation I praktiken.

Fokus ligger på social dokumentation (och varför det är viktigt), genomförandeplan och diagnosen osteoporos.

2016-12-29 2011-07-07 Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015.